user::fd04b4df-25cb-4751-868a-531651181fe6

만일사

정다운 2019-10-14 22:41:00 3
201910141040329769208.08_8764s.jpg
201910141040329769208.08_8795p2.jpg
201910141040329769208.08_8827.jpg
201910141040329769208.08_8854.jpg
201910141040329769208.08_8890.jpg

 

                                            만일사(晩日寺)

 

               충남 천안시 서북구 성거읍 천흥4길 503 에 위치하고 있으며

 

고려시대로 추정하는 충남문화재자료 250호 "법당" 등 많은 문화재 자료를 보존하고 있다

 

         가을이면 사찰 주위에 구절초가 피고 아랫계곡에는 물매화가 피기도 한다

 

...